Please update your Flash Player to view content.

Kalça Dikleştirme ve Biçimlendirme (Buttock Augmentation)Lift your hips and Formatting (buttock augmentation)

Dolgun, yuvarlak ve dik kalçalar… Kalçalar kadın figürünün en önemli unsurlarından birisidir. Dolgun yuvarlak ve dik görünümlü giyilen kıyafeti tam dolduran kalçalar günümüzde tüm kadınların en çok sahip olmayı arzuladıkları vücut parçalarıdır…. 19 yy ve 20.yy ın başlarında kadınlar düz dar ve silik kalçalarını Viktorya tarzı etek altına ekledikleri yastıklarla dik ve diri göstermeye çalıştıkları kalçalara artık gerçekten sahip olabilmekte ve yuvarlak dik ve dolgun erkeklerin yüreğini hoplatan Brezilya tipi, Latin tipi (Jenifer Lopez gibi..) kalçalar günümüz kadınları arasında gittikçe popülarite kazanmakta..

Plump, round and straight hips ... Hips are one of the most important aspects of the female figure. Looking fuller and other clothing worn round the hips fully fill most of the women today have all they desire is body parts .... 19th century BC and the 20th century in the early women straight narrow and faint hips Victorian style skirt add under their pillow steep and alive, are trying to show the hip no longer really could have and round, plump and filled the hearts of men the pounding Brazilian type, Latin type (Jenifer Lopez as ..) buttocks of women today are increasingly gaining popularity in the

 

Ancak herkes bu tip kalçalara doğuştan sahip olamamakta ve bu durumda iş yine plastik ve estetik cerrahiye düşmekte.. Plastik ve estetik cerrahi dışında bazı masajlar ve bazı mucize ilaçlar piyasada satılmakta fakat hiç birisi gerçek anlamda bir fayda sağlamamaktadır. Artık pek çok kadın ünlü veya ev hanım düz, silik, düşük ve kare  kalçalardan kurtulmak için estetik plastik cerrahiye müracaat etmekte.. İlerleyen teknoloji ve plastik estetik cerrahi teknikler sayesinde bu durum kadınların lehine gelişmekte… Ancak sadece kadınlar değil, günümüzde  küçük ve silik kalçalı erkekler de daha biçimli kalçalar için aynı ameliyatı istemektedir.

But everyone these types hips are born can not be and in this case business still plastic and aesthetic surgery falling .. plastic and aesthetic surgery except some massage and some miracle drugs on the market being sold but no one is a true benefit is. Now many female celebrities or housewives flat, faded, low and square hips to get rid of aesthetic plastic surgery to fall for .. advancing technology and plastic cosmetic surgery techniques through this situation in favor of women in developing ... But not just women, nowadays small and faint-hipped men for more contoured hip surgery at the same desires.

 

Kalçalar nasıl değerlendirilir ? Kalçalar kas, yağ ve deriden oluşmakta ve en altta kemik doku tarafından desteklenmektedir. Biçim ve kontur büyük oranda kişinin kemik ve kas yapısına bağlıdır. Ancak esas olarak hacim ve büyüklük yağ oranına bağlıdır. Bu yağın dağılımı da kalçanın güzel görünmesinde çok önemlidir. Cilt kalitesi ise diğer önemli unsurdur. En iyi inceleme için  kalçayı üç ana bölüme ayırabiliriz. Üst, orta ve alt.

How to assess the hips? Hip muscle, fat and skin are composed of and supported by the underlying bone tissue. Shape and contours of the bone and muscle structure largely depends on the person. But mainly depends on the volume and size of the fat. The distribution of this oil is very important in the hips look nice. If skin quality is another important factor. For the best views of the hip can be divided into three main sections. Top, middle, and bottom.

 Üst Kalça; Bu bölgede ne kadar yağ olduğu kadar nasıl dağıldığı da çok önemlidir. Güzel bir kalçada bu bölgedeki yağlar arka kısımda toplanmalı ve buraya yeterli dolgunluğu ve yuvarlaklığı vermelidir. Şayet buradaki yağlar üst tarafta toplanmışsa buraya omuz görünümü vermekte ve kalçanın kare şeklinde görünmesine neden olmaktadır. Bu nedenle bu bölgedeki yağlar, yağ alma tekniği olan liposuction ile alınır, liposuction uygulanan bölgeyi düzeltir ve arka tarafa yağ enjeksiyonu veya silikon protez ile dolgunluk verilir.

Top Hip; How much fat in this region is also important as well as how it is distributed. A nice hip oils in this area should be collected at the rear and here should give sufficient fullness and roundness. If the upper side where the oil has been collected here give the appearance of shoulders and hips square is caused to appear. Therefore in this area oils liposuction technique, which is removed by degreasing, it corrects liposuction application region and back sides, or the silicone oil injection is given prosthesis and fullness.

 Orta kalça; Bazı hastalarda bu bölümde çukurluk ve boşluk mevcuttur ki buna çentikleşme denilir. Yani orta kısın hafifçe kıvrılmış gibi durur. Burası az miktarda yağ dokusu enjeksiyonu ile çukurluk düzeltilir ve buraya yuvarlak dolgun bir biçim verilir.

Mid-thigh; In some patients, the depression and the space available in this section it is called notches. So it seems like the mid cut slightly curled. Here depressions by injecting a small amount of fat tissue is trimmed, and a filler is molded round here.

 

Alt kalça; Bu bölge tipik olarak fazla yağlar nedeniyle kalçaların düşük ve kare şeklinde görünmesine neden olur. Sadece yağlar değil buradaki sarkık deride bu görünüme neden olur. Tedavide ise sadece yağlanma problemi varsa liposuction yani yağ çekme, deri problemi varsa bir miktar deri çıkarılması işlemi uygulanır. Hastaların çoğunda yağ fazlalığı vardır. Bu alan ameliyattan hemen sonra şişlikler nedeniyle hemen düzelmiş görünmez ancak şişlikler inince şekil belirmeye başlar.

Old hip; This region typically low over the hips due to oils and causes the square to appear. Saggy skin oils not only here cause this view. If only the lubrication problem in the treatment of liposuction that oil pulling, skin problems if some process is applied to remove the skin. In most patients, there is an excess of fat. This field does not appear improved immediately after surgery due to swelling but the swelling begin to appear inince way.

 

Kalça estetiği nedir ?What is hip aesthetic?

Gluteoplasti de denilen kalça estetiği kalçaların daha dolgun diri ve dik görünmesini sağlayan bir plastik estetik cerrahi uygulamasıdır. Yapılan uygulama hastaya göre değişmektedir. Temel olarak kalça estetiğini üçe ayırabiliriz.

Hip hip aesthetic has also called Gluteoplas fuller look alive and providing other is a plastic cosmetic surgery practice. According to these procedures the patient is changing. Basically we can distinguish three hip aesthetic.

 

 

  1. Kalça (Popo) Büyütme, dolgunlaştırma ve biçimlendirme
  2. Kalça (Popo) Dikleştirme
  3. Kalça (Popo) Küçültme

 A 1.Kalç (Bottom) Magnification, plumps and formatting 2.Kalç the (butt) Lift A 3.Kalç (Bottom) Reduction

 

1. Kalça (Popo) Büyütme, dolgunlaştırma ve biçimlendirme tedavisi nasıl yapılır ?

1 hip (butt) Magnification, plumps and formatting How to treat?

Yağ enjeksiyonu; Tedavi hastanın kalçaları incelendikten sonra ne yapılacağına hasta ile birlikte karar verilir. Büyütme ve dolgunlaştırma için en iyi yöntem fazla olan yerlerden yağların liposuction ile alınarak eksik ve boş olan alanlara enjekte edilmesi yani doldurulmasıdır. Mikro yağ grefti tekniği denilen bu yöntemde özel ince kanüllerle düşük basınç altında enjektör ile yağ hücreleri zarar verilmeden alınır ve özel bir işlemden geçirildikten sonra  eksik olan yerlere enjekte edilir. Bu durumda hastanın kendi yağ dokusu kullanılacağı için oldukça sağlıklı ve doğal olacaktır. Dezavantajı konulan bu yağların bir kısmı vücut tarafından kabul edilmeyerek eritilmesidir ki bu da dolgunluk azalmasına neden olacaktır.

Fat injection; Treatment after examining the patient's hip is decided what to do with the patient. The best method for enlargement and more plump fat with liposuction of the places that are really missing and empty space that is filled with the injection. In this method, called micro fat grafting technique with a special thin cannulas under reduced pressure without damaging fat cells are taken with a syringe and passed through a special process is then injected into the missing part. In this case, the patient's own fat tissue to be used will be quite healthy and natural. Placed disadvantage of these oils is a portion that is dissolved by the body through denial will cause the reduction of fullness.

 

Silikon protez ile; Diğer uygulamada ise yeterli yağ dokusu bulunmayan hastalar silikon protez konulmaktadır. Kalçanın üst bölümüne gelecek şekilde kalça yanakları arasından yapılan ve iyice gizlenen bir kesiden girilerek kalça kasının arasına silikon protez yerleştirilir. Protez deri altına yani kas üstüne de yerleştirilebilir. Bu plastik cerrahın hastayı değerlendirdikten sonra kararına ve tercihine kalmıştır. Böylece protez oturma alanına gelmeyeceği için hasta açısından bir sıkıntı yaratmayacaktır. Konulan bu protezin büyüklüğü hastadan hastaya değişmektedir. Protez yağ gibi eksilmeyeceğinden dolgunluk azalması olmaz.

 

With silicone implants; Other hand, the patients without adequate fat tissue is placed silicone prosthesis. So that the upper portion of the hip made from buttock cheeks and buttocks muscles thoroughly concealed by entering a cross-section of the prosthesis is placed between the silicon. Prosthesis under the skin so it can be placed on top of the muscle. This plastic surgeon after evaluating the decisions and preferences of the patient to remain. Thus prosthesis seating area shall not create a nuisance for the patient to be coming. The size of these prostheses is placed varies from patient to patient. Prostheses such as oil depletion will not decrease fullness.

 

 

2. Kalça (Popo) Dikleştirme :  Yaşlanmaya bağlı olarak dokuların azalması ve gevşemesiyle veya genç yaşlarda yapısal olarak kalçalarda da sarkma ve düşük görünme ortaya çıkmaktadır. Bu tip kalçaları dikleştirmek için pek çok yöntem birlikte kullanılmaktadır. Hastanın cilt kalitesi ve kalçanın yapısı burada önem kazanmaktadır. Cilt ileri derecede gevşemiş ve sarkmış ise öncelikle cilt sarkıklıkları cilt çıkarılması ile düzeltilmektedir. Daha sonra gerekirse protez uygulaması yapılabilir. Cilt kalitesi orta ve iyi olan hastalarda ise yağ dokusu enjeksiyonu veya protez uygulaması yeterli olabilmektedir.

2 hips (butt) Lift: Depending on the aging of the tissues or the reduction and relaxation at a young age and low sagging buttocks appear structurally arises. This type of lift hips so many methods to be used together. The patient's skin quality and structure of the hip is important here. If you have severe skin is loose and sagging skin first is corrected by removing sagging skin. Then, the prosthesis can be applied if necessary. In patients with moderate to good skin quality adipose tissue or prosthetic replacement injection may be sufficient.

 

3.Kalça (Popo) Küçültme: Kilo alımına veya yapısal olarak gereğinden fazla büyük olan kalçalar ise yine yağ alma tekniği olan liposuction yöntemi ile küçültülerek biçimlendirilir.Kare biçiminde ve genellikle basen denilen alt kısımlardaki ve kalçanın üst kısımlarındaki yağların alınmasıyla kalçalar hem küçültülür, hem de kare şekilden yuvarlak dolgun biçimli kalçalar yapılmış olur.

3.Kalç A (Bottom) Reduction: Weight gain or structurally oversized the hips, again degreasing technique, liposuction method is reduced, biçimlendirilir.kar format and usually pelvis called the lower portion in the hip and near the top of the oil in a range of hips and dimension, as well as plump round shape shaped hips square to be made.

 

Silikon protez uygulaması uzman ellerde yapıldığı zaman oldukça güvenli ve tehlike içermeyen bir ameliyattır. Ameliyat yapılacak olan uygulamaya göre 45-90 dakika kadar sürer. Genellikle hastanede kalmayı gerektirmez. Ameliyattan sonra özel bir korseyi 3-6 hafta süre ile kullanır. İyileşme yapılan ameliyata göre 2- 10 günde tamamlanır. Hastanın şişliklerinin inmesi ve kalçaların tam biçimini alması 3-6 ayda tamamlanır. 30 -45 gün sonra aktif spor yapmaya başlayabilir.

The time of application of silicone prosthesis in expert hands is quite safe and hazard-free operation. Which will be operated by application lasts 45-90 minutes. Usually does not require hospitalization. 3-6 weeks after surgery with a special belt use. By recovery operations performed 2-10 days is completed. Swelling of the patient's hips down and take the form of fully completed in 3-6 months. 30 -45 days after the start of active sports can.